Sol·licitud de transport escolar i/o menjador preceptiu, curs 2022/2023

Manual d'ús: Com fer la sol·licitud
(només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages)

El Consell Comarcal del Bages gestiona el servei de transport escolar i menjador preceptiu a la comarca del Bages adreçat als centres públics. Els terminis per a realitzar el tràmit de les sol·licituds dels serveis de transport escolar i menjador preceptiu pel proper curs 2022-2023 seran els següents:

  • Sol·licituds de continuïtat al centre educatiu d’ensenyaments obligatoris: fins el 10 de juny de 2022.
  • Sol·licituds de nova matrícula d’ensenyaments obligatoris: fins el 17 de juny de 2022.
  • Sol·licituds de transport places vacants d’ensenyaments post-obligatoris: fins el 29 de juny de 2022.
  • Sol·licituds de transport places vacants persones adultes: fins el 29 de juny de 2022.

Les famílies que no presentin la sol·licitud en les dates establertes les podran continuar presentant. En aquest cas no es garantirà la tramitació del servei per a l’inici del nou curs i hauran de restar a l’espera fins que la sol·licitud quedi resolta.


* MENJADOR ESCOLAR PRECEPTIU (només dels menjadors escolars gestionats a través del Consell Comarcal del Bages)
Tindrà dret a la gratuïtat del servei escolar de menjador l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la comarca del Bages, quan l’alumnat estigui obligat a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. També tindrà dret a la gratuïtat del servei de menjador l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial o en centres d’acció especial. [Art. 2 D160/96, de 14 de maig i l’art. 5 de la Llei d’Educació Catalana 12/2009 de 10 de juliol].

** TRANSPORT ESCOLAR
És imprescindible tramitar la sol·licitud per poder fer ús del servei de transport escolar.

*** PLACES VACANTS PERSONES ESCOLARS
És transport no obligatori de l’alumnat d’ensenyaments obligatoris que sol·licitin la utilització del transport escolar que gestiona el Consell Comarcal i no gaudeixen de la gratuïtat del servei ni d’un servei de transport col·lectiu en conveni amb els Ajuntaments ni subvencionat, i tot l’alumnat d’ensenyaments post-obligatoris. S’estableix el preu públic aprovat pel Ple del Consell Comarcal en data 03/06/2019, estableix el preu independentment de l’ús efectuat:

1r. fill/a 2n. fill/a 3r. fill/a
1,50€/dia 1,00€/dia 0,50€/dia

Aquest pagament es podrà efectuar per curs o trimestral. El Departament d’Educació ha establert per al curs 2022-2023, 180 dies lectius per els ensenyaments d’infantil i primària i 177 dies lectius per a secundària i post-obligatoris.

En el cas dels serveis de transport consolidats amb reiteració d’itinerari contractats específicament per a transport escolar, les places excedents dels vehicles contractats es podran oferir a usuaris no recollits en els apartats a), b) i c) de l’article 4.3 del Reglament comarcal d’ús del servei escolar de transport, sempre i quan hi hagi places disponibles per a tots els sol·licitants d’un mateix itinerari i no hi hagi coincidència horària, amb un marge de 30 minuts, amb altres mitjans de transports públics que realitzin el mateix recorregut, i sempre que es pugui complir l’horari lectiu. Per fer ús del servei caldrà presentar la sol·licitud corresponent i efectuar el pagament del preu públic aprovat.

Aquestes places estan condicionades a les altes i baixes del transport escolar obligatori i no obligatori i la disponibilitat de places lliures d’aquests serveis, per tant no són places permanents per tot el curs escolar

*** PLACES VACANTS PERSONES ADULTES
Persones adultes amb o sense transport adaptat que sol·liciten places vacants dels serveis i rutes existents gestionats pel Consell Comarcal. Aquestes places també estan condicionades a les altes i baixes del transport escolar i la disponibilitat de places lliures d’aquests serveis, per tant no són places permanents per tot el curs escolar.

Aquest pagament es podrà efectuar per curs o trimestral. El Departament d’Educació ha establert per al curs 2022-2023, 180 dies lectius per els ensenyaments d’infantil i primària i 177 dies lectius per a secundària i post-obligatoris. En el cas dels serveis de transport consolidats amb reiteració d’itinerari contractats específicament per a transport escolar, les places excedents dels vehicles contractats es podran oferir a usuaris no recollits en els apartats a), b) i c) de l’article 4.3 del Reglament comarcal d’ús del servei escolar de transport, sempre i quan hi hagi places disponibles per a tots els sol·licitants d’un mateix itinerari i no hi hagi coincidència horària, amb un marge de 30 minuts, amb altres mitjans de transports públics que realitzin el mateix recorregut, i sempre que es pugui complir l’horari lectiu. Per fer ús del servei caldrà presentar la sol·licitud corresponent i efectuar el pagament del preu públic aprovat. Aquestes places estan condicionades a les altes i baixes del transport escolar obligatori i no obligatori i la disponibilitat de places lliures d’aquests serveis, per tant no són places permanents per tot el curs escolar.


BAIXA DEL SERVEI: En cas de no fer ús del servei de forma reiterada i sense causa justificada, podrà ser motiu de baixa del servei.